Augustus 2016

Onderzoek naar het voorkomen van de Noordse Woelmuis langs de N57 & N59

Oktober-december 2011-2016

Benthos- & vogelvoedselonderzoek, ecologisch herstel, tellingen van foeragerende steltlopers in het kader van een zandsuppleties op de Galgeplaat en de Schelphoek in de Oosterschelde, in opdracht van RWS.

Maart 2010-Mei 2011

Vogeltellingen langs de dijkvoet op Noord-Beveland, Tholen, Sint-Philipsland en nabij Yerseke. Tellingen van watervogels in een strook van 200 meter uit de stortsteenrand onderaan het dijktalud. In opdracht van RWS projectbureau Zeeweringen.

Oktober-December 2010

Vogeltellingen in de Schelphoek. Tellingen van foeragerende vogels in het kader van een zandsuppletie. In opdracht van RWS-Zeeland.

Februari-Augustus 2009

Projectleider van een project mbt. vogels in de Haven van Rotterdam. In dit project werkten 8 mensen. Onderwerpen; Toezicht houden in het kader van de Flora- en Faunawet en een monitoring van alle broedvogels. Tevens zijn alle meeuwen- en sternenkolonies in de haven geteld.

Meer >>